inloggen    |

Algemene voorwaarden

Wij werken met de neutrale algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org. Zo kunnen onze klanten erop vertrouwen dat onze algemene voorwaarden voldoen aan de wettelijke verplichtingen volgens de Wet Koop op Afstand. Onderstaande algemene voorwaarden hanteren wij in de aanloop naar het certficeringsproces voor het, op termijn, te behalen definitieve Thuiswinkel waarborg. Naast de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org zijn onderaan enige extra bepalingen opgenomen. 

Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen (1)

Artikel 19- Aanvullende of afwijkende bepalingen (2)

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 • Dag: kalenderdag;
 • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 • Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 • Naam ondernemer: De Kleine Korf, Wijnen en Heerlijckheden 
 • Opslag, bezoek- en postadres: Weteringstraat 14  004, 7391 TX Twello 
 • Telefoon: 06 46 090 100, bereikbaar op werkdagem van 10.00 tot 17.00 uur
 • E-mailadres: info@dekleinekorf.nl
 • KvK-nummer: 08147349
 • Btw-identificatienummer: NL1950.51.105.B.01
 • Bank: NL85 RABO 0122 1387 91
 • De Kleine Korf is aangesloten bij: het Register van Vinologen (zie wijnacademie.nl)

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 

De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 • de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 • indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 • De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
  • ​als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 • De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
 • De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 • Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 • Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 • Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 • De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 • Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 • De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
 • Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 • De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
  • de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
  • de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 • Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 • Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 • Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 • Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 • Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 • Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 • De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
  • de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
  • de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

Artikel 11 - De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:
De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:
Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:
Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 15 - Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen De Kleine Korf (1)

Aanbieding en overeenkomst
De Kleine Korf levert geen alcoholische dranken aan personen die op de aankoopdatum jonger zijn dan 18 jaar. Bij bestelling van deze producten verklaart de afnemer aan deze voorwaarde te voldoen.

Aflevering 

 1. De consument is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de juiste adresgegevens in de webshop voor de levering van de bestelde artikelen. Indien De Kleine Korf de bestelde producten niet kan afleveren door onjuiste of onvolledige vermelding van het afleveradres is De Kleine Korf niet aansprakelijk en zullen hiervoor extra leveringskosten worden doorberekend aan de consument.

 2. De consument ontvangt een orderbevestiging van de bestelling op het opgegeven emailadres. Wanneer De Kleine Korf de bestelling heeft verzonden, ontvangt de consument een email met een Track & Trace code. Daarmee kan de consument de levering van de bestelling zelf volgen via internet. Zodra het pakket in het depot bij de transporteur is aangekomen, ontvangt de consument een email met de bezorgdatum en het tijdvak waarbinnen het pakket wordt geleverd. Indien de consument op deze dag niet in de gelegenheid is het pakket in ontvangst te nemen, kan de consument via de dan meegeleverde link een nieuwe bezorgafspraak maken. Het pakket wordt maximaal 2 keer aangeboden.

 3. De consument dient binnen 24 uur na levering de juistheid van de geleverde artikelen te controleren. Mocht er iets niet naar wens zijn dan dient de consument dit binnen 24 uur na de ontvangst van de bestelling per email door te geven aan de klantenservice van De Kleine Korf.

Ontbinding overeenkomst

 1. Het retourneren van artikelen door de consument dient van te voren te worden gemeld aan De Kleine Korf middels het retourformulier zoals vermeld in het servicemenu van de webshop. Retourzendingen die niet van te voren zijn gemeld middels het daartoe beschikbaar gestelde formulier worden door De Kleine Korf niet in behandeling genomen en heeft de consument geen recht op retournering van het aankoopbedrag.

 2. De Kleine Korf heeft het recht om een deel van het aankoopbedrag terug te betalen of de retourzending geheel te weigeren wanneer het vermoeden bestaat dat de producten reeds zijn gebruikt of na ontvangst door de afnemer zijn beschadigd.

Digitale veiligheid

 1. De Kleine Korf doet haar best te waarborgen dat haar sites virusvrij zijn en blijven. De Kleine Korf kan dit echter niet garanderen.

 2. De gebruikersnaam en het daaraan gekoppelde password van de consument zijn persoonlijk. De consument dient hier vertrouwelijk mee om te gaan en deze uitsluitend voor eigen gebruik te hanteren.

Intellectuele eigendommen
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de sites, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij De Kleine Korf en/of bij diegene van wie De Kleine Korf een licentie heeft verkregen. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder toestemming van De Kleine Korf de op de sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

Privacy

 • Raadpleeg voor meer infomatie en details onze complete Privacy policy op onze homepage van de webshop.

 • De gegevens die de consument via de sites van De Kleine Korf verstrekt, worden vertrouwelijk behandeld. De gegevens die de consument bij registratie verstrekt, worden niet aan derden ter beschikking gesteld, met uitzondering van de adresgegevens die noodzakelijk zijn om de bestelling te kunnen afleveren door de transporteur. Deze ingeschakelde derde partij is verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens te respecteren.

 • De Kleine Korf gebruikt de verzamelde gegevens voor het leveren van de volgende diensten aan consumenten:

  • Naam- en adresgegevens, e-mailadres, afleveradres en telefoonnummer van de consument zijn nodig voor het afleveren van bestellingen en indien noodzakelijk, om contact met de consument op te kunnen nemen.

Alleen na verkregen toestemming van de consument worden adresgegevens door De Kleine Korf gebruikt ter informatie over nieuws, aanbiedingen en evenementen van De Kleine Korf.

Artikel 19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen De Kleine Korf (2)

Definities

1.1 De ondernemer: De Kleine Korf, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08147349.

1.2 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de ondernemer een overeenkomst sluit met betrekking tot de door de ondernemer te verrichten diensten. Onder klant is verder begrepen de opdrachtgever, organisator, initiatiefnemer, contactpersoon of bevoegd vertegenwoordiger van de organisatie van het bedrijf dan wel alle deelnemers aan door de ondernemer georganiseerde activiteiten.

1.3 De overeenkomst: de overeenkomst gesloten met de ondernemer, die betrekking heeft op de activiteiten van de ondernemer.

1.4 Activiteit: de door de ondernemer aangeboden diensten. 

1.5 Dag: kalenderdag.

Algemeen

2.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (aanbiedingen, onderhandelingen en overeenkomsten) met betrekking tot de door de ondernemer te verrichten diensten.

2.2 De ondernemer kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door daartoe bevoegde personen.

Totstandkoming van de aanvullende bepalingen

3.1 Indien de klant de ondernemer verzoekt een offerte uit te brengen ter zake van een bepaalde activiteit of ter zake van bepaalde door de ondernemer te verrichten diensten, wordt dit beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 Een door de ondernemer gedaan mondeling of schriftelijk aanbod is altijd vrijblijvend. Het aanbod is zelfs vrijblijvend indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding is vermeld, tenzij de ondernemer in het aanbod naast het noemen van een vaste termijn voor aanvaarding uitdrukkelijk heeft vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is een dergelijke termijn niet vermeld in geval van een schriftelijk aanbod, dan beschouwt de ondernemer dit aanbod als vervallen na verloop van 2 weken na datum van het aanbod, zonder dat daarvoor een nadere vermaling van de ondernemer nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd.

3.3 Een overeenkomst komt tot stand wanneer de aanvaarding daarvan de ondernemer binnen de termijn van 2 weken heeft bereikt.

3.4 Indien de klant van de ondernemer bij de aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden, komt aan deze verwijzing geen werking toe en gelden bij uitsluiting de onderhavige algemene voorwaarden. Indien de klant bij aanvaarding verwijst naar andere algemene voorwaarden onder de vermelding dat de toepasselijkheid van de voorwaarden van de ondernemer uitdrukkelijk van de hand worden gewezen, dan geldt dit als een verwerping van het aanbod en vormt dit tegelijk een tegenaanbod.

3.5 Aanvaardingen, al dan niet in de vorm van een opdrachtbevestiging zijdens de klant, die wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen bevatten, gelden als een nieuw aanbod en als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod.

3.6 Onder wezenlijke aanvullingen, beperkingen of andere wijzigingen in de zin van voorgaand artikel gelden aanvullende of afwijkende voorwaarden met betrekking tot onder andere de prijs, de betaling, de kwaliteit, uitmonstering en hoeveelheid van producten, de plaats en tijd van aflevering, de omvang van aansprakelijkheid van een van beide partijen jegens een andere en de beslechting van geschillen. 

3.7 De klant die zich via de website van de ondernemer inschrijft als individuele deelnemer van één van de volgende diensten, namelijk workshops, cursussen of proeverijen, ontvangt van de ondernemer een ontvangstbevestiging van de inschrijving per email. Deze inschrijving is definitief vanaf het moment dat de ondernemer per email aan de klant heeft laten weten dat de dienst definitief doorgaat. Kosteloze annulering is vanaf dat bericht niet meer mogelijk. Aansluitend, doch uiterlijk 10 dagen voor het plaatsvinden van deze dienst of de aanvang van de cursus, ontvangt de klant van de ondernemer de schriftelijke boeking van de inschrijvingen en de daarbij behorende factuur. Deze factuur dient door de klant, van te voren of uiterlijk op de dag of avond waarop de workshop of proeverij dan wel eerste cursusdag plaatsvindt, te worden voldaan per bank. 

3.8 Klanten die een besloten groepsdienst willen reserveren bij de ondernemer voor een besloten bijeenkomst met minimaal 4 personen kunnen hierover mondeling, telefonisch of per mail contact opnemen met de ondernemer. In overleg met de consument wordt een optie vastgelegd voor een overeen te komen termijn waarbinnen de gekozen datum aan niemand anders wordt uitbesteed. Deze optie wordt bevestigd door de ondernemer per email. In deze optie-periode heeft de klant de tijd om te besluiten of de optie al dan niet wordt omgezet in een boeking met een bijbehorende datum waarop de dienst plaatsvindt. 

Prijs

4.1 De ondernemer behoudt zich het recht voor om prijswijzigingen, die plaatsvinden tussen de opdrachtbevestiging en de uitvoering ervan, aan de klant door te berekenen. De ondernemer is verplicht deze prijswijziging zo spoedig mogelijk aan de klant mee te delen.

4.2 De door de ondernemer gehanteerde prijzen worden jaarlijks geïndexeerd op basis van het door het CBS af te geven prijsindexcijfer.

4.3 De ondernemer hanteert een vast bedrag per deelnemer per activiteit. Niet inbegrepen, aanvullende activiteiten of aankopen, worden afgerekend op basis van nacalculatie en (achteraf) in rekening gebracht. 

Betaling

5.1 Betaling dient plaats te hebben binnen 10 dagen na factuurdatum van de aanbetaling of de eindfactuur. Komt een klant haar betalingsverplichtingen niet of niet geheel na dan is de ondernemer gerechtigd de levering van producten en/of het verrichten van diensten op te schorten.

5.2 Indien betaling binnen de in punt 5.1 genoemde fatale termijn uitblijft is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf dat moment is de klant de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag.

5.3 De ondernemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om vóór de uitvoering van de overeenkomst voorlopige of gedeeltelijke betaling van de klant te vorderen.

5.4 Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor betaling van de oudste openstaande facturen.

5.5 Alle betalingen dienen in Euro's te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mocht betaling in een andere valuta overeengekomen zijn, dan geschiedt de omrekening naar de koers van de dag waarop de betaling plaatsvindt. De kosten van de omrekening en eventuele schade die de ondernemer lijdt door optredende koersverschillen zijn voor rekening van de klant.

5.6 Indien de klant tekortschiet in haar verplichting tot betaling kan de ondernemer voor de inning van de openstaande factuur de hulp van een derde inroepen. De buitengerechtelijke inningskosten komen voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 91,00 vermeerderd met de omzetbelasting. 

Opdrachtwijzigingen

6.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, door of namens de klant, die leiden tot kosten die niet in de opdrachtbevestiging zijn opgenomen, worden aan de klant in rekening gebracht door middel van de in artikel 5.1 genoemde eindfactuur.

6.2 Bedoelde wijzigingen dienen minimaal zeven dagen voor aanvang van het evenement schriftelijk aan de ondernemer kenbaar te worden gemaakt en door de ondernemer te worden geaccepteerd.

6.3 Wijzigingen die te laat kenbaar worden gemaakt, dan wel niet door de ondernemer worden geaccepteerd, kunnen niet meer worden doorgevoerd ten aanzien van het desbetreffende evenement. 

Aansprakelijkheid

7.1 De ondernemer is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten verzekering wordt uitbetaald.

7.2 De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door de door de ondernemer geleverde producten en/of verrichten diensten veroorzaakt aan de zijde van de klant of een derde, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de ondernemer die de schade heeft veroorzaakt.

7.3 De ondernemer is noch jegens de klant noch jegens derden aansprakelijk voor schade aan kleding van de klant of derden of andere eigendommen van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de ondernemer die de schade heeft veroorzaakt. Voor gevolgschade is de ondernemer niet aansprakelijk.

7.4 De ondernemer is noch jegens de wederpartij noch jegens derden aansprakelijk voor schade van letsel van de klant of derden behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de ondernemer. De klant vrijwaart de ondernemer voor alle aanspraken van derden wegens door hen geleden schade veroorzaakt door de door de ondernemer verrichte diensten en/of producten tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens de ondernemer.

7.5 De ondernemer zal niet kunnen worden aangesproken tot vergoeding van kosten, schade en rente, indien zij als gevolg van overmacht niet aan een op haar rustende verbintenis heeft kunnen voldoen. De ondernemer verkeert in overmacht wanneer zij niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van aan haar niet toerekenbare oorzaken, daaronder begrepen de hieronder opgesomde omstandigheden waarvan de opsomming niet limitatief is:

- niet en/of niet tijdige levering door toeleveranciers, ziekte personeel van de ondernemer en/of door de ondernemer ingeschakelde derden, werkstaking en overige oorzaken van niet aan de ondernemer toe te rekenen bedrijfsstagnatie, brand, lekkage, diefstal, gebrek aan grondstoffen, transportmoeilijkheden, overheidsmaatregelen, extreem hoog water, oorlogstoestand, oorlogsdreiging, overstromingen, storm, ijzel, sneeuw en soortgelijke weersomstandigheden. De ondernemer is in die gevallen niet schadeplichtig. 

Annulering overeenkomst groepsworkshop, -cursus of -proeverij

8.1 Het door de klant aan de ondernemer opgegeven aantal personen, met een minimaal aantal van 4, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend vanaf uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan de overeengekomen datum waarop de dienst plaatsvindt. Indien de klant de gesloten overeenkomst al dan niet gedeeltelijk (waaronder mede wordt verstaan het terugbrengen van het aantal personen aan het evenement) wenst te annuleren, gelden de volgende voorwaarden: 

Bij annulering meer dan drie maanden voor het tijdstip waarop het evenement krachtens de gesloten overeenkomst zou plaatsvinden, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan de ondernemer te betalen.

Bij annulering meer dan twee maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 25% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

Bij annulering meer dan een maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

Bij annulering meer dan zeven dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de ondernemer te betalen.

Annulering individuele workshop, cursus of -proeverij 

9.1 Indien de klant de overeenkomst terzake van workshop, -cursus of -proeverij al dan niet gedeeltelijk wenst op te zeggen (waaronder tevens dient te worden verstaan opzegging ten aanzien van het deelnemende aantal personen aan het evenement of het in datum verplaatsen ervan) gelden de volgende voorwaarden:

Wanneer de klant onverhoopt niet kan deelnemen aan de dienst waarvoor de aanmelding reeds is bevestigd door de ondernemer, dient de klant 100% van de kosten van de dienst te betalen wanneer de annulering plaatsvindt nadat de ondernemer de definitieve doorgang van de dienst reeds per email heeft bevestigd aan de klant.

Betaling is in dat geval ook verschuldigd wanneer de klant gebruik wilde maken van betaling middels een kadobon.

Wanneer de klant deelname annuleert meer dan 10 dagen voor het tijdstip waarop deelname zou plaatsvinden, is de klant niet gehouden enige vergoeding aan de ondernemer te betalen, mits de ondernemer de deelname nog niet heeft bevestigd noch gefactureerd in een boeking en factuur die per email aan de klant zijn verzonden. Zijn zowel factuur als boeking van de betreffende dienst aan de klant reeds verzonden is 100% van de reserveringswaarde verschuldigd.

9.2 Gemiste workshops, cursusdagen of lessen kunnen niet worden ingehaald. Wel is het mogelijk een vervanger te laten deelnemen. Dit kan de klant telefonisch of per mail aan de ondernemer laten weten.

Beëindigen van de overeenkomst

10.1 Indien de ondernemer een overeengekomen en in een rekening gebracht bedrag van een aanbetalingsfactuur niet binnen de overgekomen termijn voor aanvang van het evenement heeft ontvangen, is de overeenkomst van rechtswege ontbonden, waarbij de klant overeenkomstig artikel 8 sub e gehouden is 100% van de aanbetalingsfactuur aan de ondernemer te voldoen, zonder dat de ondernemer aan de klant enige schadevergoeding is verschuldigd. 

10.2 De ondernemer heeft – zonder enige (schade)vergoeding te zijn verschuldigd – te allen tijde het recht een overeenkomst te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, alsmede indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming zou kunnen beschadigen.

10.3 Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of anderen onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen, is de ondernemer gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de al gesloten overeenkomst, dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij enige (schade)vergoeding aan de klant is verschuldigd.

Auteursrecht

11.1 Het auteursrecht en andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van concepten of evenementen die door de ondernemer tot stand zijn gekomen blijven eigendom van de ondernemer.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

Aan:        
De Kleine Korf
Opslag, bezoek- en postadres: Weteringstraat 14 0004
7391 TX Twello
info@dekleinekorf.nl

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Gratis bezorging

Gratis bezorging binnen de gemeente Deventer en omliggende gemeenten: Voorst, Apeldoorn, Olst-Wijhe, Raalte, Lochem, Rijssen-Holten.

Buiten deze regio’s is bezorging gratis vanaf 75,-

Afhalen van betaalde bestellingen is ook mogelijk op afspraak

sluiten

De Kleine Korf
Wijnen en Heerlijckheden


Kantooradres:
Tuinstraatje 51
7413 ZM Deventer

Opslag, bezoek- en postadres:
Weteringstraat 14 0004
7391 TX Twello

Aanwezig voor het afhalen van betaalde bestellingen:
do en vr van 10.00 tot 13.00 uur & op afspraak


telefoon: 06 46 09 01 00
email: info@dekleinekorf.nl

 • Gratis verzending in Deventer en omliggende gemeenten
 • Daarbuiten verzending gratis vanaf 75,-
 • Snelle en efficiënte levering
 • Op maat tips en advies
 • Onderscheidend in vakkennis
 • Bijzonder en eigentijds assortiment


Betalen met iDeal en creditcard

< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Facebook linkedin Pinterest